Free Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Wydarzenia Zajecia techniczne

KLASA IV

Tematyka i podział godzin

Temat

Liczba godzin

ROZDZIAŁ I. BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE

 

0. Lekcja organizacyjna

1

1. Bezpieczeństwo przede wszystkim

1

2. Na drodze

1

3. To takie proste! –  Pan Stop

3

4. Piechotą  po mieście

1

5. Pieszy poza miastem

1

6. W podróży

1

7. To takie proste! – Pamiątkowy album

3

8. Piesza wycieczka

1

9. Wypadki na drogach

2

10. To umiem – Podsumowanie rozdziału I

1

ROZDZIAŁ II. ROWERZYSTA NA DRODZE

 

11. Rowerem  w świat

1

12. Rowerowy elementarz

1

13. Aby rower służ dłużej...

1

14. Bezpieczna droga ze znakami

4

 

 

15. Którędy bezpieczniej?

1

16. Manewry na drodze

2

17. Rowerem przez skrzyżowanie

2

18. To takie proste! – Makieta  skrzyżowania

2

19. Bezpieczeństwo rowerzysty

1

 

 

20. To umiem! – Podsumowanie rozdziału II

1

Razem godzin

32

KLASA V

Tematyka i podział godzin

ROZDZIAŁ III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE
0. Lekcja organizacyjna 1
1.Od włókna do ubrania 3
2. To takie proste! – Pokrowiec na telefon 3
3. Wszystko o papierze 1
4. I Ty to potrafisz – Pudełko na prezent 1
5. Cenny surowiec – drewno 2
6. Świat tworzyw sztucznych 2
7. To takie proste! – Kolorowa postać 3
8. Wokół metali 2
9. Jak dbać o Ziemię? 2
10. I Ty to potrafisz – Recyklingowy struś 3
11. To umiem! – Podsumowanie rozdziału III 1
DODATEK. RYSUNEK TECHNICZNY
1. Jak powstaje rysunek techniczny? 1
2. Pismo techniczne 2
3. Elementy rysunku technicznego 3
4. Szkice techniczne 2
Razem godzin 32

 

Klasa VI

Tematyka i podział godzin

ROZDZIAŁ IV. TECHNIKA W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU
0. Lekcja organizacyjna 1
1. Na osiedlu 2
2. Dom bez tajemnic 2
3. To takie proste! – Mostek dla chomika 3
4. W pokoju nastolatka 1
5. To takie proste! – Kolorowy kalendarz 3
6. Instalacje w mieszkaniu 2
7. Opłaty domowe 2
8. Domowe urządzenia elektryczne 2
9. Nowoczesny sprzęt na co dzień 1
10. To umiem! – Podsumowanie rozdziału IV 1
DODATEK. RYSUNEK TECHNICZNY
1. Rzuty prostokątne 2
2. Rzuty aksonometryczne 2
3. Wymiarowanie rysunków technicznych 2
ABC ZDROWEGO ŻYCIA
1. Żyj aktywnie 2
2. Zdrowie na talerzu 2
3. Sprawdź, co jesz 1
4. Jak przygotować zdrowy posiłek? 1
Razem godzin 32

 

Przedmiotowy system oceniania z techniki

I. Kryteria na poszczególne oceny

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie zadania samodzielnie, a także starannie i poprawnie pod względem merytorycznym. Opanował wiedzę wykraczającą poza wymagania programowe, uzyskuje bardzo dobre oceny ze sprawdzianów, a podczas wykonywania praktycznych zadań bezpiecznie posługuje się narzędziami i dba o właściwą organizację miejsca pracy. Ponadto bierze udział w konkursach przedmiotowych, np. z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Stopień bardzo dobry przysługuje uczniowi, który pracuje systematycznie i z reguły samodzielnie oraz wykonuje zadania poprawnie pod względem merytorycznym. Ponadto uzyskuje bardzo dobre oceny ze sprawdzianów i wykonuje działania techniczne w odpowiednio zorganizowanym miejscu pracy i z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Stopień dobry uzyskuje uczeń, który podczas pracy na lekcjach korzysta z niewielkiej pomocy nauczyciela lub koleżanek i kolegów. Ze sprawdzianów otrzymuje  oceny dobre, a podczas wykonywania prac praktycznych właściwie dobiera narzędzia i utrzymuje porządek na swoim stanowisku.

Stopień dostateczny przeznaczony jest dla ucznia, który pracuje systematycznie, ale podczas realizowania działań technicznych w dużej mierze korzysta z pomocy innych osób, a treści nauczania opanował na poziomie dostatecznym. Na stanowisku pracy nie zachowuje porządku.

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który z trudem wykonuje działania zaplanowane do zrealizowania podczas lekcji, ale podejmuje w tym kierunku starania. Ze sprawdzianów osiąga wyniki poniżej oceny dostatecznej. Pracuje niesystematycznie, często jest nieprzygotowany do lekcji.

Stopień niedostateczny uzyskuje uczeń, który nie zdobył wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia. W trakcie pracy na lekcji nie wykazuje zaangażowania, przeważnie jest nieprzygotowany do zajęć i lekceważy podstawowe obowiązki szkolne.

II. Formy sprawdzenia wiedzy

Podczas oceniania osiągnięć uczniów poza wiedzą i umiejętnościami brane będą pod uwagę:

• aktywność podczas lekcji,

• umiejętność pracy w grupie,

• obowiązkowość i systematyczność,

• udział w pracach na rzecz szkoły i ochrony środowiska naturalnego.

• stosunek ucznia do wykonywania działań praktycznych

• pomysłowość konstrukcyjna, właściwy dobór materiałów, estetyka wykonania oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

• podejście ucznia do lekcji, jego motywację i zaangażowanie w pracę.

Ocenie mogą podlegać następujące formy pracy:

• test,

• sprawdzian,

• zadanie praktyczne,

• zadanie domowe,

• aktywność na lekcji,

• odpowiedź ustna,

• praca pozalekcyjna (np. konkurs, projekt).

III. Zasady oceniania

  1. Uczeń może zgłosić 2 razy w semestrze nieprzygotowanie do lekcji. Brak przygotowania należy zgłosić na początku lekcji, przed sprawdzeniem listy obecności
  2. Nie można zgłosić nieprzygotowania w dniu zapowiedzianej klasówki lub sprawdzianu
  3. W przypadku nie uczestniczenia w którejś z sytuacji oceniania, uczeń ma obowiązek poddania się tej formie sprawdzenia w terminie określonym przez nauczyciela
  4. Prace sprawdzające pisemne i praktyczne są obowiązkowe i zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem
  5. Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia oceny . Termin poprawy ustala nauczyciel.
  6. Uczeń ma obowiązek być przygotowanym z 3 ostatnich lekcji
  7. Ocena semestralna nie jest oceną średnią z ocen cząstkowych.
  8. Przy ocenie semestralnej obowiązuje średnia ważona

Wagi ocen:

 

Waga

Sprawdzian, test,

3

Zadanie praktyczne

2

Zadanie domowe, aktywność na lekcji, odpowiedź ustna, kartkówka

1

 
Kalendarz
2015
sierpnia
PoWtŚrCzPiSoNi
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Reklama