Free Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl
Wydarzenia Zajecia techniczne

Przedmiotowy system oceniania z techniki

Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia opanowania przez niego wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej. Ocenianie służy zatem do sprawdzenia skuteczności procesu dydaktycznego i ma następujące cele:

• informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i o postępach w tym zakresie,

• wspomaganie ucznia w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

• motywowanie do dalszych postępów w nauce,

• dostarczanie rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.

Z punktu widzenia nauczyciela ocenianie jest istotnym elementem procesu dydaktycznego, ponieważ umożliwia:

• kontrolowanie postępów ucznia,

• ocenę skuteczności metod dydaktycznych wykorzystywanych podczas zajęć,

• ocenę trafności stawianych wymagań edukacyjnych,

• doskonalenie sposobów realizacji przyjętego programu nauczania.

Natomiast z perspektywy ucznia ocenianie stwarza okazję do:

• pogłębiania samokontroli,

• motywowania do systematyzowania wiedzy i doskonalenia umiejętności,

• odczuwania satysfakcji z własnych osiągnięć.

I. Formy pracy podlegające ocenie

1. Test, sprawdzian - są przeprowadzane w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia.

• Pracę klasową planuje się na zakończenie działu, który obejmuje treści teoretyczne

 Uczeń jest informowany o planowanej pracy klasowej z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

• Przed pracą klasową nauczyciel podaje jej zakres programowy.

• Pracę klasową może poprzedzać lekcja powtórzeniowa, podczas której nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu.

• Praca klasowa umożliwia sprawdzenie wiadomości i umiejętności na wszystkich poziomach wymagań edukacyjnych

• Zadania z pracy klasowej są omawiane przez nauczyciela (po oddaniu prac)

Przedziały procentowe z prac pisemnych (test, sprawdzian) na poszczególne oceny

Ocena

%

Celujący

96 - 100

Bardzo dobry

86 - 95

Dobry

71 - 85

Dostateczny

50 - 70

Dopuszczający

31 - 49

Niedostateczny

0 - 30

2. Kartkówki są przeprowadzane w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu programowego ostatniej jednostki lekcyjnej.

• Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym kartkówki.

• Kartkówka jest tak skonstruowana, aby uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie nie dłuższym niż 15 minut.

3. Zadania praktyczne obejmują zadania wytwórcze, które uczeń wykonuje podczas lekcji. Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę:

 stopień zaangażowania w wykonanie zadania,

 dokładność wykonania,

• staranność i estetykę

4. Zadanie domowe jest pisemną, ustną lub praktyczną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji.

• Pracę domową uczeń wykonuje w zeszycie lub w formie zleconej przez nauczyciela.

• Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność, poprawność i estetykę wykonania.

5. Aktywność na lekcji

• Uczeń może uzyskać ocenę pozytywną m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką poprawną odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy rozwiązywaniu problemu, przygotowanie do lekcji.

• Uczeń może uzyskać ocenę negatywną m.in. za brak przygotowania do lekcji (np. brak podręcznika, zeszytu, materiałów do wykonania zadania), brak zaangażowania na lekcji.

6. Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu. Oceniając ją, nauczyciel bierze pod uwagę:

• zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem,

• prawidłowe posługiwanie się pojęciami,

• zawartość merytoryczną wypowiedzi,

• sposób formułowania wypowiedzi.

7. Praca pozalekcyjna (np. konkurs, projekt). obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo. Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:

• wartość merytoryczną pracy,

 stopień zaangażowania w wykonanie pracy,

• estetykę wykonania,

• wkład pracy ucznia,

• sposób prezentacji,

• oryginalność i pomysłowość pracy.

Wagi ocen

Formy aktywności

Waga oceny

Praca pozalekcyjna

4

Prace klasowe (sprawdziany, testy)

3

Zadania praktyczne

2

Kartkówki, odpowiedź ustna, zadanie domowe, aktywność na lekcji

1

II. Kryteria wystawiania oceny po I semestrze oraz na koniec roku szkolnego

1. Klasyfikacja semestralna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz ustaleniu oceny klasyfikacyjnej.

2. Zgodnie z zapisami WSO nauczyciele i wychowawcy na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych o:

• wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć technicznych,

• sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

• warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej,

• trybie odwoływania od wystawionej oceny klasyfikacyjnej.

3. Przy wystawianiu oceny śródrocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopień opanowania poszczególnych działów tematycznych, oceniany na podstawie wymienionych w punkcie I różnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności.

4. Uczeń otrzymuje ocenę śródroczną lub roczną z wyliczeń średniej ważonej ocen cząstkowych ustalonych w PSO i ocena śródroczna lub roczna zostaje ustalona w skali jednostkowej dla wszystkich przedmiotów

Szczegółowe kryteria wystawienia oceny klasyfikacyjnej i zakresy ocen określa WSO.

III. Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen

1. Prace klasowe są obowiązkowe. Oceny z tych prac uczniowie mogą poprawiać jednokrotnie, po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem (obydwie oceny są brane pod uwagę przy ustaleniu oceny śródrocznej lub rocznej). W razie nieobecności ucznia, uczeń ma obowiązek przystąpić do sprawdzianu w terminie określonym przez nauczyciela.

2. Oceny z kartkówek, odpowiedzi ustnych i zadań praktycznych (wytwórczych) można poprawić jednokrotnie po uprzednim ustaleniu terminu poprawy (obydwie oceny są brane pod uwagę przy ustaleniu oceny śródrocznej lub rocznej). W razie nieobecności ucznia, (kartkówka) uczeń ma obowiązek poddać się tej formie sprawdzenia w terminie określonym przez nauczyciela

3. Nauczyciel informuje ucznia o otrzymanej ocenie z bieżącej pracy bezpośrednio po jej wystawieniu.

4. Rodzice/opiekunowie prawni mogą uzyskać szczegółowe informacje o wynikach i postępach w pracy ucznia podczas indywidualnych kontaktów z nauczycielem lub za pomocą dzienniczka elektronicznego

5. Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach, wynikające np. z nieobecności np. samodzielnie (pomoc koleżeńska), biorąc udział w zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczyciela lub drogą indywidualnych konsultacji z nauczycielem.

6. W przypadku ponad 50% nieobecności na zajęciach i braku ocen uczeń (uczeń nie zgłosi się do co najmniej jednej z obowiązujących form oceniania) może być nieklasyfikowany.

7. Zadania praktyczne (wytwórcze) są obowiązkowe, uczeń który nie otrzymał oceny z powodu nieobecności wykonuje zaległe prace w domu lub w szkole. Termin oddania pracy ustala z nauczycielem

8.. Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny semestralnej lub rocznej regulują przepisy WSO i rozporządzenia MEN.

IV. Warunki oceniania

Podczas oceniania osiągnięć uczniów poza wiedzą i umiejętnościami będzie brane pod uwagę:

• umiejętność pracy w grupie,

• obowiązkowość i systematyczność,

• udział w pracach na rzecz szkoły i ochrony środowiska naturalnego.

Uwzględnione będzie również:

- stosunek ucznia do wykonywania działań praktycznych,
- pomysłowość konstrukcyjna,
- właściwy dobór materiałów,
- estetyka wykonania,
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
- indywidualne podejście ucznia do lekcji,
- jego motywację i zaangażowanie w pracę.

V. Kryteria na poszczególne oceny

1. Stopień celujący
otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie zadania samodzielnie, a także starannie i poprawnie pod względem merytorycznym. Opanował wymaganą wiedzę i umiejętności, wykazuje się dużym zaangażowaniem na lekcji, a podczas wykonywania praktycznych zadań bezpiecznie posługuje się narzędziami i dba o właściwą organizację miejsca pracy.

2. Stopień bardzo dobry przysługuje uczniowi, który pracuje systematycznie i z reguły samodzielnie oraz wykonuje zadania poprawnie pod względem merytorycznym. Ponadto wykonuje działania techniczne w odpowiednio zorganizowanym miejscu pracy i z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.

3. Stopień dobry uzyskuje uczeń, który podczas pracy na lekcjach korzysta z niewielkiej pomocy nauczyciela lub koleżanek i kolegów. Podczas wykonywania prac praktycznych właściwie dobiera narzędzia i utrzymuje porządek na swoim stanowisku.

4. Stopień dostateczny przeznaczony jest dla ucznia, który pracuje systematycznie, ale podczas realizowania działań technicznych w dużej mierze korzysta z pomocy innych osób, a treści nauczania opanował na poziomie niższym niż dostateczny. Na stanowisku pracy nie zachowuje porządku.

5. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który z trudem wykonuje działania zaplanowane do zrealizowania podczas lekcji, ale podejmuje w tym kierunku starania. Ze sprawdzianów osiąga wyniki poniżej oceny dostatecznej. Pracuje niesystematycznie, często jest nieprzygotowany do lekcji.

6. Stopień niedostateczny uzyskuje uczeń, który nie zdobył wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia. W trakcie pracy na lekcji nie wykazuje zaangażowania, przeważnie jest nieprzygotowany do zajęć i lekceważy podstawowe obowiązki szkolne.

 
Kalendarz
2018
kwietnia
PoWtŚrCzPiSoNi
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
Organy szkoły